Elektrik Panoları

 • Dikili Tip Elektrik Panoları

  Elektrik veya elektronik cihazlarının bir işlemi gerçekleştirmek için organizeli bir şekilde sıralandırıp bir taban sacı üzerinde kapalı bir kabin içinde toplanılan panolara verilen isimdir.

  Elektrik panoları dikili taban saclı veya dikili iç kapaklı olmak üzere bir çok çeşitleri vardır. Genel olarak piyasada yaygın dikili tip panolar kullanılmaktadır.

  Elektrik panolarında taban sacı ayarlanabilir şekilde modüler sistemdedir. Taban sacları istenirse bir masada düzenlenip panoya rahatça yerleştirilebilmektedir.

  İç perde sistemli panolar ise kullanıma uygun saç kapaklardan oluşmaktadır. Bu saç kapaklar ihtiyaca göre mühürlü sistemli de olabilmektedir.

   

  Elektrik Panoları Genel

  Elektrik panoları bina tipli yapılarda elektrik dağıtımını sağlayan ve birtakım göstergeleri olan aletlerdir. Söz konusu elektrik panosu nasıl olmalıdır sorusunun cevabını farklı açılardan değerlendirmek mümkündür. Elektrik panolarını çeşitleri ve donanımları bakımından değerlendirmek ve güvenliği birinci sıraya koyarak bir mantık yürütmek yerinde olacaktır. Elektrik dağıtımı işlemleri hem teknik açıdan hem de farklı açılardan ihmal edilmemesi gereken bir konudur.

  Elektrik Panolarında Kullanılan  Malzemeleri Nelerdir?

  Merak edilen elektrik panosu yapımı için farklı özelliklere sahip malzemeler kullanılır ve bu malzemeler işlevleri doğrultusunda monte edilir. Koruma ve bölümlendirme parçalarının montajı sırasında parçaların birbirine herhangi bir şekilde teması önlenir. Kısa devre akımlarının neden olduğu hasarlar da minimum seviyede tutulmaya çalışılmaktadır.

  Salt cihazı ile bara lar koruyucu pano içerisine yerleştirilir ve ön kapı açıldığı zaman tüm cihazlara müdahale edilebilir. Burada önemli olan nokta, panoda çalışma yapılırken mutlaka enerjinin kesilmesi gerektiğidir. Elektrik panosu içinde yer alan bara ve salt cihazları yine bara ünitesi ve kontrol ünitesi şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. Söz konusu bara ünitesi ile beraber kontrol ünitesinde yer alan tüm çıkış birimleri bağımsız şekilde birbirinden ayrılmaktadır.

  Çıkış birimlerinin her biri birbirinden bağımsızdır ve birimlerin bağlantı noktası aynı hücre içinde yapılmaktadır. Panolara müdahale konusunda ne kadar kolay uygulama olursa güvenlik de o kadar iyi olacaktır. Bazı firmalarda alçak gerilim panoları sabitken bazılarında çekmeceli bir oluşum görülebilmektedir.

  Elektrik Panoları Üretimi Nasıl Olur?

  Üretim aşamasında elektrik panosu yapımı konusunda, bilgisayar programları ile pano iskeletinin oluşturulacağı saç kesimi tasarlanır ve delinme olacak yerleri tespit edilip saç işleme makinesine komut verilir. Pano iskeletini meydana getirme işlemleri komutu verilen sac, makine içine koyulacak biçimde ayarlanır. Bu şekilde hızlı ve otomatik şekilde bütün işlemler gerçekleşir. Verilen komutla beraber pano bükümü yapılır. İstenen şekle gelene kadar panoya ısı işlemi uygulanmaktadır. Daha sonra isteğe göre pano iç tasarımı ayarlanır ve kapak ve dış görünüm yerleri ayarlanır.

  Özellikle mühürlü kapak sistemi saat panolarında kullanılabilmektedir. Çünkü saat mühürlenip kaçaklar önlenmektedir.

   

  Panolarda cihazlar kapalı ve soğutması olan odalarda muhafaza edilmelidir. Fakat bu pek teoriyle uymamaktadır. Dolayısıyla panoların kendi soğutması ve toz koruması da olmalıdır.

  Elektrik panoları her zaman iç ortamlarda kullanılamaz. Bazen dış ortamlarda da kullanılmaktadır. Dış ortamlarda kullanılan panolarda etanj sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem sayesinde yağmur gibi doğal sonuçları cihazlardan uzaklaştırmaktadır.

  Dikili elektrik panoların ön kapak kısmı şeffaf camlı olabilmektedir. Bu cam sayesinde kontrol edilmesi gereken noktalar gözlem yapılabilmektedir.

   

  Es ist der Name, der dem Paneel gegeben wird, das in einem geschlossenen Kabinett auf einem Basisblatt zusammengebaut wird, die elektrischen oder elektronischen Geräte in einen Organismus sortierend, um eine Operation durchzuführen.

  Es gibt viele Arten von elektrischen Platten, mit einer genähten Grundplatte oder einem genähten inneren Deckel. Im Allgemeinen werden weit verbreitete Rungenplatten auf dem Markt verwendet.

  Bei den elektrischen Paneelen ist das Basisblech verstellbar und modular aufgebaut. Wenn gewünscht, können die Basisplatten auf einem Schreibtisch angeordnet werden, und die Platte kann bequem platziert werden.

  Paneele mit einem inneren Vorhangsystem bestehen aus Haarabdeckungen, die für den Gebrauch geeignet sind. Diese Haarabdeckungen können auch je nach Bedarf versiegelt werden.

  Insbesondere kann das abgedichtete Deckelsystem in Uhrentafeln verwendet werden. Weil Zeit versiegelt ist und Flüchtige verhindert werden.

  Geräte müssen in geschlossenen und gekühlten Räumen gelagert werden. Aber das passt nicht ganz zur Theorie. Daher muss das Panel einen eigenen Kühl- und Staubschutz haben.

  Die Schalttafel kann nicht immer im Innenbereich verwendet werden. Manchmal wird es auch in Außenbereichen verwendet. Paneele, die in Außenbereichen verwendet werden, verwenden ein Ethanj-System. Dank dieses Systems werden natürliche Ergebnisse wie Regen von den Geräten entfernt.

  Der vordere Abdeckungsteil der genähten elektrischen Platten kann durchsichtiges Glas sein. Dank dieses Glases ist es möglich, die zu kontrollierenden Punkte zu beobachten.

   

  organiserad fel att utföra en operation av elektriska eller elektroniska anordningar på ett sätt som är det namn som ges till sıralandırıp uppsamlas i ett stängt skåp panel på en basplatta.

  Elektriska paneler sydda eller sydda till bottenplåt har en mängd olika, inklusive det inre locket. I allmänhet används ofta använda stanchion-typpaneler på marknaden.

  I elektriska paneler är basplattan justerbar och modulärt system. Basplattor kan ordnas på ett skrivbord om så önskas och panelen kan placeras bekvämt.

  Paneler med ett inre gardinsystem består av hårskydd som är lämpliga för användning. Dessa hårskydd kan också förseglas enligt behov.

  I synnerhet kan det förseglade locksystemet användas i klockpaneler. Eftersom tiden är förseglad och flyktingar förhindras.

  Apparater måste lagras i slutna och kylda rum. Men det stämmer inte helt överens med teorin. Därför måste panelen ha sitt eget kyl- och dammskydd.

  Elektriska panelen kan inte alltid användas inomhus. Ibland används den också i utomhusmiljöer. Paneler som används i utomhusmiljö använder etanj-system. Tack vare detta system tas naturliga resultat som regn bort från enheterna.

  Den främre delen av de elektriska panelerna kan vara genomskinligt glas. Tack vare det här glaset är det möjligt att observera de punkter som ska styras.

 • Piyano ve Pult Tip Elektrik Panoları

  Makineleri kontrol etmek için elektrik veya elektronik cihazların bir düzen içinde yerleştirilip cihazları dış etkenlerden koruyup makinenin belirlenmiş hareketlerini yaptırmak üzere kullanılan metal konsol ve panolardır.

  Bu piyano panolarının iç kısımlarında taban saçları mevcuttur. Bu taban sacı üzerinde kullanılacak bütün komponentler yerleştirilebilmektedir. Panonun üst kısmı kapaklı olup cihazları kumanda edebilecek buton ve kontrol ekipmanları yer almaktadır. Bu sayede makine veya cihaz istenildiğinde kullanıcı kontrolüne sunulmaktadır.

  Piyano panolarda ergonomi çok önemlidir. Öyle ki yegane kullanıcı insandır. insanların rahatça kullanıp sorunsuzca sürdürülebilir çalışma esnekliği sunulmalıdır.

  Piyano panoların iç kısımlarında taban sacı denilen bir parça yerleştirilmektedir. Bu parça üzerine sürücü kontaktör gibi motor kontrol ekipmanları yerleştirilmektedir.

  Üst kumanda kısım sayesinde gerek motorlar gerekse makineler kumanda edilebilmektedir. Piyano veya pult panosu denilen sistemin ileri gelişmiş sistemleri de mevcuttur. Bu sistem kiosk sistemleridir.

  Piyano panolar elektrik panosu olarak ta adlandırılabilir. Çünkü içinde elektrik kontrol ve devre sistemleri mevcuttur. Piyano panoların yükseliği genel olarak 75-90 cm arasında tutulmasında fayda vardır.

  De är metallkonsoler och paneler som används för att styra maskiner, som används för att placera elektriska eller elektroniska anordningar på ett ordnat sätt, för att skydda enheter från yttre påverkan och att utföra specifika rörelser på maskinen.

  Inuti dessa pianopaneler är bottnen. Alla komponenter som ska användas på detta basark kan placeras. Panelens övre del har ett lock och knappar och styrutrustning för att styra enheterna. Vid denna tidpunkt presenteras maskinen eller enheten för användarkontrollen när den begärs.

  Ergonomi är väldigt viktigt i pianopaneler. En sådan unik användare. människor borde kunna använda det bekvämt och fungera smidigt.

  På insidan av pianopanelen finns ett stycke som kallas en basplåt. Motorkontrollutrustning som förarens kontaktor placeras på denna del.

  Tack vare den övre kontrolldelen kan motorerna styras såväl som maskinerna. Systemet kallas piano eller pultpanel finns i avancerade system. Detta system är ett kiosksystem.

   

  Sono console e pannelli in metallo utilizzati per controllare le macchine, utilizzati per posizionare dispositivi elettrici o elettronici in modo ordinato, per proteggere i dispositivi da influenze esterne e per eseguire i movimenti specificati della macchina.

  All’interno di questi pannelli per pianoforte ci sono i fondi. Tutti i componenti da utilizzare su questo foglio di base possono essere posizionati. La parte superiore del pannello ha una copertura e pulsanti e apparecchiature di controllo per controllare i dispositivi. A questo punto, la macchina o il dispositivo viene presentato al controllo utente quando richiesto.

  L’ergonomia è molto importante nei pannelli di pianoforte. Un utente così unico. le persone dovrebbero essere in grado di usarlo comodamente e lavorare senza intoppi.

  All’interno dei pannelli del pianoforte c’è un pezzo chiamato un foglio base. Apparecchiature di controllo del motore come il contattore del conducente è posto su questa parte.

  Grazie alla parte di controllo superiore, i motori possono essere controllati così come le macchine. Il sistema chiamato piano o pannello pult è disponibile nei sistemi avanzati. Questo sistema è un sistema kiosk.

   

  Þau eru málmborði og spjöld sem notuð eru til að stjórna vélum, sem notuð eru til að setja raftæki eða rafeindabúnað á réttan hátt til að vernda tæki frá utanaðkomandi áhrifum og framkvæma tilteknar hreyfingar á vélinni.

  Inni þessara píanóplata eru botnarnir. Hægt er að setja alla íhlutana sem á að nota á þessum grunnplötu. Efri hluti spjaldið er með kápa og hnappa og stjórnbúnað til að stjórna tækjunum. Á þessum tímapunkti er vélin eða tækið kynnt fyrir notandastýringu þegar það er beðið.

  Vinnuvistfræði er mjög mikilvægt í píanóplötum. Slík einstakur notandi. fólk ætti að geta notað það þægilega og unnið vel.

  Á inni á píanó spjöldum er stykki sem kallast grunn lak. Mótorstýring búnaður, svo sem snertiflokkur ökumanns, er settur á þennan hluta.

  Þökk sé efri stjórnhlutanum er hægt að stjórna mótorum og vélum. Kerfið sem kallast píanó eða pallborð er í boði í háþróuðum kerfum. Þetta kerfi er söluturn.

   

 • Taban Saclı Elektrik Panosu

  Taban saçlı elektrik panosu. Ön kısmında kapak olup bu kapak sistemi bir kilit ve menteşe ile koordine edilmektedir. Taban  saclı panoları iç kısımlarda bölme saçları da kullanılabilmektedir.

  Alle Körper bestehen aus Molekülen oder Atomen. Mit anderen Worten, wenn wir ein Objekt in Stücke teilen, können wir sehen, dass der kleinste Teil, der die Natur dieses Objekts trägt, ein Molekül oder ein Atom ist. Das Atom besteht aus dem Kern in der Mitte und Elektronen, die sich schnell um ihn drehen.
  Wenn die Elektronen in den äußeren Umlaufbahnen einiger Atome einigen Effekten wie Hitze, Magnetfeld, chemischer Reaktion ausgesetzt sind, sind sie leicht frei von ihren Umlaufbahnen. Auf diese Weise wird das vom Atom getrennte Elektron das freie Elektron genannt.
  Dass elektrischer Strom, elektrische Spannung, die Rotation des Elektromotors bildet, zu geben, die elektrischen Glühlampen, so dass Lebensmittel mit all dem Elektroofen kochen oben erwähnt werden freie Elektronen und die Bewegung dieser freien Elektronen. Kurz gesagt, freie Elektronen können elektrischen Strom und Spannung erzeugen und sie als Elektrizität verwenden.
  Der elektrische Strom ist die Menge an freien Elektronen, die durch den Querschnitt eines leitenden Gegenstandes treten. Mit anderen Worten, der elektrische Strom sind die freien Elektronen, die durch das leitende Material fließen.
  Die elektrische Stromstärkeeinheit wird Ampere genannt. Damit elektrischer Strom durch einen Stromkreis fließen kann, muss dieser Stromkreis geschlossen sein.
  Wenn die Schaltung offen ist, können die freien Elektronen nicht durch die Luft hindurchtreten und der elektrische Strom fließt nicht. Solche Schaltungen werden auch Open Circuit genannt.
  Die Bewegung von Wasser, das durch eine Wasserleitung fließt, kann mit der Bewegung von Elektronen verglichen werden, die von einem Leiter fließen. Wasser fließt aus dem Rohr, während die Leiter Elektronen fließen. Eine Druckdifferenz ist erforderlich, damit das Wasser durch die Wasserleitung fließt. Zum Beispiel sollte Wasser mit einer Wasserpumpe gepumpt werden, damit Wasser durch das Rohr fließen kann. In ähnlicher Weise wird eine Kraft benötigt, um durch die elektrische Schaltung zu fließen. Ohne diese Kraft können sich die freien Elektronen nicht bewegen, so dass der elektrische Strom nicht fließt. Hier ist die Kraft, die bewirkt, dass der elektrische Strom durch Bewegung der freien Elektronen aus dem Stromkreis fließt. Die Spannungseinheit ist Volt. Es wird durch den Buchstaben (V) oder (E) angezeigt.
  Der Widerstand der leitenden Objekte gegen den durch sie fließenden Strom wird Widerstand oder Widerstand genannt. Auch hier das Beispiel des Wasserkreislaufs; wie die Wände der Rohre (Innenfläche) schwierig durchströmen, das heißt zeigt einen Widerstand gegen Wasserströmung in der Wasserleitung Atome und Elektronen in einem Leitungswiderstand oder Widerstand genannt frei. Aufgrund dieses Widerstandes gegen elektrischen Strom beginnt sich der Draht zu erwärmen und die Temperatur des Drahtes steigt an, wenn der Wert des Stromes ansteigt. Widerstandseinheit ist Ohm.
  Wenn ein Strom durch einen Widerstand fließt, wird elektrische Energie in Wärmeenergie umgewandelt. Wenn wir den Strom, der durch die Schaltung fließt, mit der an der Schaltung anliegenden Spannung multiplizieren, haben wir die elektrische Energie gefunden. Wenn wir die Zeit (Uhr) mit der elektrischen Energie multiplizieren, finden wir die elektrische Energie. Die Einheit ist auch Watt / Stunde (Kw / h).

  جميع الهيئات تتكون من جزيئات أو ذرات. بعبارة أخرى ، إذا قسمنا جسمًا إلى أجزاء ، يمكننا أن نرى أن أصغر جزء يحمل طبيعة ذلك الجسم هو جزيء أو ذرة. تتكون الذرة من المركز الأساسي في المركز والإلكترونات تدور بسرعة حولها.
  عندما تتعرض الإلكترونات في المدارات الخارجية لبعض الذرات لبعض التأثيرات مثل الحرارة والمجال المغناطيسي والتفاعل الكيميائي ، فإنها تكون خالية بسهولة من مداراتها. وبهذه الطريقة ، يطلق على الإلكترون المنفصل عن الذرة اسم الإلكترون الحر.
  هذه هي الإلكترونات الحرة المذكورة أعلاه والإلكترونات الحرة المذكورة أعلاه ، والتي توفر التيار الكهربائي ، والجهد الكهربائي ، ودوران المحركات الكهربائية ، وضوء المصابيح الكهربائية ، وطهي الأفران الكهربائية والإلكترونات الحرة المذكورة أعلاه. باختصار ، يمكن للإلكترونات الحرة توليد التيار الكهربائي والجهد الكهربائي واستخدامها ككهرباء.
  التيار الكهربائي هو كمية الإلكترونات الحرة التي تمر عبر المقطع العرضي للكائن الموصل. بمعنى آخر ، التيار الكهربائي هو الإلكترونات الحرة التي تتدفق عبر المادة الموصلة.
  تسمى وحدة شدة التيار الكهربائي بـ Amperes. من أجل تدفق التيار الكهربائي خلال الدائرة ، يجب أن تكون الدائرة مغلقة.
  إذا كانت الدائرة مفتوحة ، لا تستطيع الإلكترونات الحرة المرور عبر الهواء ولا يتدفق التيار الكهربائي. تسمى هذه الدوائر أيضًا بـ Open Circuit.
  يمكن مقارنة حركة الماء المتدفق عبر أنبوب الماء بحركة الإلكترونات المتدفقة من الموصل. يتدفق الماء من الأنبوب ، في حين أن الموصلات هي إلكترونات تتدفق. مطلوب فرق الضغط لتدفق المياه من خلال أنابيب المياه. على سبيل المثال ، ينبغي ضخ المياه بمضخة مياه حتى يمكن للماء أن يتدفق عبر الأنبوب. وبالمثل ، هناك حاجة إلى قوة لتدفق من خلال الدائرة الكهربائية. بدون هذه القوة ، لا تستطيع الإلكترونات الحرة التحرك ، وبالتالي فإن التيار الكهربائي لا يتدفق. هنا القوة التي تسبب التيار الكهربائي لتدفق خارج الدائرة عن طريق تحريك الإلكترونات الحرة. وحدة الجهد هو فولت. يشار إليه بحرف (V) أو (E).
  تسمى مقاومة الأجسام الموصلة ضد التيار المار خلالها المقاومة أو المقاومة. مرة أخرى ، مثال على دائرة المياه. تظهر جدران الأنبوب المائي (السطح الداخلي) مقاومة لتدفق الماء ، أي إذا كان يصعب على الماء أن يتدفق عبر الأنبوب ، تُطلق الذرات والإلكترونات في الموصل وتسمى المقاومة أو المقاومة. نتيجة لهذه المقاومة للتيار الكهربائي ، يبدأ السلك بالتسخين وتزداد درجة حرارة السلك مع زيادة قيمة التيار. وحدة المقاومة هي أوم.
  عندما يمر التيار عبر المقاوم ، يتم تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. إذا ضربنا التيار المار خلال الدائرة بالجهد المطبق على الدائرة ، فقد وجدنا الطاقة الكهربائية. إذا ضربنا الوقت (الساعة) بالقوة الكهربائية ، فإننا نجد الطاقة الكهربائية. الوحدة أيضا Watt / Hour (Kw / h).

 • Makina Panoları

  Makineler genel olarak metal konstrüksiyon üzerinde x,y,z gibi genel eksenlerde veya transfer (yağ,su, akışı gibi) yöntemiyle çalışan sistemlerdir. Bu sistemler elektrikli cihazlar ile motor gibi aksamlara iletişim gönderip makineden istenilen hareketler yerine getirilmektedir.

  Elektrik veya elektronik hemen hemen her makinede kullanılsada bir o kadar da tehlikeleri beraberinde getirmektedir. Bu elektrik komponentlerinin bir kutu veya panel içinde toplanması ve korunması gerekmektedir.

  Makineyi çalıştıracak cihazların bir pano içinde toplamak için yapılan metal kutuya-kabine makine panosu denilmektedir.

  Makine içinde toplanan elektrik malzemeleri makine panosu içinde bir taban sacı ile montaj işlemi yapılmaktadır. Bu montaj sacı istenildiği zaman sökülebilir özelliği kazandırılmıştır.

  Makinelerde kontrol dışı arızalar genelde makine panoları içinde oluşmaktadır. Veya herhangi bir zorlanma , kontrol dışı çarpma gibi durumlarda koruma sistemleri devreye girmektedir. Bu durum makine panosu içinden kontrol edilmektedir. Dolayısıyla taban sacı kısmına ulaşım kolay olmalıdır. Aynı zamanda oluşabilecek tehlikeler içinde güvenlikli bir sisteme ihtiyaç vardır.Bunun için ön kısma menteşeli kilitli kapak yapılmıştır.